Vizija, misija ir vertybės


VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS

Elektrėnų socialinės globos namų vizija – ilgalaikę  ar trumpalaikę socialinę globą teikianti įstaiga, turinti licencijas socialinių paslaugų  ir asmens sveikatos priežiūros veiklos paslaugų teikimui bei  atitinkanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytas globos normas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Socialinių paslaugų plėtra ir tobulinimas, paslaugų kokybės ir efektyvumo užtikrinimas.

Globos namų misija –  teikti ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas  senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, kai jie patys negali gyventi savarankiškai, taip pat apgyvendinimo savarankiškuose gyvenimo namuose, nakvynės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas  senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliems asmenims, asmenims neturintiems gyvenamojo būsto arba negalintiems jame gyventi, socialinės rizikos šeimoms ir asmenims, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas  vaikams bei specialiųjų poreikių gavėjams., užtikrinant kompleksinę pagalbą ir kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.  

Globos namų vertybės – 24 metų darbo patirtis, geras mikroklimatas, komandinis darbas, darbuotojų profesionalumas ir stabilumas, dalijimasis gerąja patirtimi.

Globos namų tikslai: specialiųjų paslaugų gavėjams teikti  bendrąsias, socialinės priežiūros (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose), ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir bendrosios praktikos slaugos paslaugas, sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti paslaugų gavėjų teises, sudaryti tinkamas sąlygas jų gyvybiniams ir saviraiškos poreikiams tenkinti.

Globos namų uždaviniai:

- užtikrinti senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia socialinę globą ir priežiūrą, medicininį, materialinį ir buitinį aptarnavimą bei slaugą;

- sudaryti tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas;

- organizuoti veiklą taip, kad kuo geriau būtų patenkinti paslaugų gavėjų poreikiai;

- užtikrinti techninius, sanitarinius - higieninius, priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimus atitinkančią aplinką;

- teikti socialines paslaugas asmenims ir šeimoms, kurie dėl socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti bendruomenės gyvenime;

- sudaryti sąlygas į socialinę atskirtį patekusiems asmenims ar šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį;

- organizuoti vaikų dienos centro veiklą, teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas.

Globos namų funkcijos:

- vadovaudamiesi teisės aktuose nustatyta tvarka apgyvendina Elektrėnų savivaldybės gyventojus ir organizuoja jiems socialinę priežiūrą ar globą;

- organizuoja gyventojų materialinį, buitinį aptarnavimą,  pagal nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą ir reikiamą inventorių;

- atsižvelgdami į gyventojų  sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas padeda tenkinti jų gyvybinius poreikius, rūpinasi jų racionaliu, o prireikus – dietiniu maitinimu;

- teikia bendrosios praktikos slaugos paslaugas, organizuoja medikų konsultacijas, aprūpina medikamentais;

- nustatyta tvarka aprūpina negalią turinčius gyventojus kompensacine technika;

- teisės aktų nustatyta tvarka įvertina (pervertina) Globos namų gyventojų socialinių paslaugų poreikį;

- padeda spręsti socialines bei psichologines problemas, padeda tvarkyti asmeninius gyventojų reikalus už įstaigos ribų, sudaro sąlygas gauti reikalingą informaciją, prireikus organizuoja konsultacijas su kitų institucijų specialistais;

- organizuoja užimtumą, sudarydami sąlygas dalyvauti kultūriniuose renginiuose, ekskursijose ir kitoje darbinėje bei pramoginėje veikloje  pagal grupinius bei individualius socialinės globos planus;

- rengia valstybines bei religines šventes, gyventojų jubiliejinius gimtadienius, koncertus, susitikimus, parodas;

- skatina gyventojų savarankiškumą bei savipagalbą sudarydami galimybę jiems gyventi pilnavertį gyvenimą ir palaikyti ryšius su visuomene;

- sudaro sąlygas tenkinti Globos namų gyventojų tikėjimo poreikius, organizuoja mišias, laidojimo apeigas, kapaviečių priežiūrą;

- teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas įstaigos gyventojams;

- organizuoja nakvynės ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas neturintiems būsto ar negalintiems jame gyventi;

- vykdo vaikų dienos centro veiklą

- globos namai papildomai teikia šias paslaugas:  gamina karštą maistą Elektrėnų seniūnijos socialiai remtiniems asmenims bei asmenims gyvenantiems savarankiško gyvenimo namuose.

 

 

 

Puslapis "Vizija, misija ir vertybės" atnaujintas 2020-08-31