Paslaugos


SOCIALINĖS PASLAUGOS

 

       Elektrėnų socialinės globos namai teikia bendrąsias, socialinės priežiūros (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, intensyvi krizių įveikimo pagalba), ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

       Ilgalaikė socialinės globos paslauga senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia teikiama neterminuotai.

       Trumpalaikė socialinės globos paslauga senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia gali būti teikiama iki 6 mėnesių.

       Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga gali būti teikiama iš dalies nesavarankiškiems senyvo amžiaus ir (ar) suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, asmenims ir šeimoms neturintiems gyvenamojo būsto ar negalintiems jame gyventi, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios specialistų priežiūros ir kurie gali savarankiškai tvarkytis buityje. Paslauga senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms gali būti teikiama neterminuotai, kitiems – iki aplinkybių, sąlygojančių apgyvendinimą įstaigoje, išnykimo.

                     Apmokėjimas už gyvenimą socialinės globos namuose:

1. Mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas dydis yra 80 proc. asmens gaunamų pajamų, jeigu asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 proc.) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

2. Mokėjimo už trumpalaikės socialinės globos paslaugas dydis yra 80 proc. asmens gaunamų pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 proc.) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.

3. Savarankiško gyvenimo namuose gyvenantys asmenys (šeimos) moka:

       - už socialinę priežiūrą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:

       a) asmens pajamos yra mažesnės už  valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį - nemoka;

       b) asmens pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį - 5 proc. asmens pajamų;

       c) asmens pajamos didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį - 10 proc. asmens pajamų.

      - už komunalines paslaugas (išlaidas šilumai, elektros energijai, vandeniui ir kt.) - pagal įstaigoje esančius apskaitos prietaisus ir nustatytą išlaidų skaičiavimo vienam asmeniui tvarką;

       - už maitinimosi paslaugas - pagal įstaigoje patvirtintas kainas, bet nedidesnes kaip nustatyta atskiru savivaldybės tarybos sprendimu;

       - už skalbimo/lyginimo paslaugas – 0,58 EUR (2 Lt)/5 kg skalbinių;

       - už skalbimo paslaugas - 0,29 EUR (1 Lt)/5 kg skalbinių;

       - už kambario sutvarkymą – 0,29 EUR (1 Lt)/1 kartas.

4. Mokesčio už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamas socialines paslaugas dydis nustatomas proporcingai teikiamų paslaugų trukmei.

5. Ilgalaikę socialinę globą gaunantys asmenys, laikinai išvykę iš įstaigos, už tris pirmas paras moka visą jiems nustatytą mokesčio sumą, o už paskesnes dienas moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio.

6. Asmens (šeimos) ir savivaldybės tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens mokėjimu už teikiamas socialines paslaugas, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens ar jo globėjo ir Globos namų direktoriaus sutartimi, kurioje nustatyti konkretūs mokesčio už socialines paslaugas dydžiai pinigine išraiška ir mokėjimo tvarka bei finansinių galimybių mokėti už paslaugas pervertinimas.

Puslapis "Paslaugos" atnaujintas 2020-08-31