Naujienos

2017-06-14 02:06:27

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE“

 ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE“

 

2017 m. birželio 1 d. pasirašyta iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojama projekto „Socialinių paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ (toliau projektas), projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0007, sutartis (toliau sutartis) tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos. Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ tikslus. Pagal sutartį projektui skiriamas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Elektrėnų savivaldybės lėšų. Elektrėnų savivaldybės administracijos projekto partneris – Elektrėnų socialinės globos namai.

Įgyvendinamas projekto tikslas yra plėsti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia bei socialinės rizikos asmenims Elektrėnų savivaldybėje. Projekto tikslui pasiekti numatomi darbai:

- nenaudojamų patalpų, esančių Elektrėnų socialinės globos namuose, adresas: Taikos g. 13, Elektrėnai, kapitalinis remontas, pritaikant patalpas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms teikti;

- dalies Elektrėnų socialinės globos namų pastato rekonstravimas, adresas: Taikos g. 13, Elektrėnai, pritaikant suaugusiems socialinės rizikos asmenims paslaugoms teikti.

Įgyvendinamas projektas prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.4.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir Vilniaus regiono plėtros plano 2014–2020 m., patvirtinto Vilniaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 51/1S-22, 2 prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė“ 2.1. tikslo „Pagrinti gyvenimo kokybę, sudarant sąlygas ekonominio augimo naudą pajusti visiems regiono gyventojams“ 2.1.3. uždavinio „Optimizuoti viešųjų ir socialinių paslaugų infrastruktūrą ir turinį, prisitaikant prie besikeičiančių regiono gyventojų poreikių“ 2.1.3.2. priemonės „Socialinių paslaugų efektyvumo didinimas“ 2.1.3.2.9. veiksmo „Socialinių paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ įgyvendinimo.

Projekto įgyvendinimo metu, atliekant rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbus, bus laikomasi universalaus dizaino principų, o siekiant teikti kokybiškas socialines paslaugas, numatoma įsigyti paslaugoms teikti būtiną įrangą ir baldus.

Projektą numatyta įgyvendinti iki 2019 m. lapkričio 30 d.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pilna versija

 

 

Elektrėnų savivaldybės administracija